THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày: 18/09/2017

 

 

 

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH ĐẠI HOÀNG HÀ

- Số ĐKSH: 0100777047 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/5/2016

- Địa chỉ: P201-203, toà nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

- Mã CK giao dịch: TDB

- Họ và tên người nội bộ: Hồ Ngàn Chi

- Số CMND: 034072000050

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hịên giao dịch: 1.144.900 CP (13,91%)

- Số lượng cổ phiếu đăng kí bán: 1.144.900 CP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: không CP

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/9/2017 đến ngày 18/10/2017.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN