BIỂU MẪU CHO CỔ ĐÔNG
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CẦN THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐỊA CHỈ

Ngày: 01/03/2018

 Thời gian qua, Công ty đã gửi thông báo đến các cổ đông theo địa chỉ được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, trong đó có 1 số cổ đông bị hoàn trả lại với lý do về phía bưu điện thông báo địa chỉ không chính xác. Chi tiết như Danh sách Công ty thống kê được:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ ĐỊA CHỈ KHÔNG CHÍNH XÁC

Để phục vụ cho việc liên lạc đáp ứng yêu cầu của quý cổ đông về sau này đề nghị quý cổ đông có địa chỉ sai khác so với danh sách đang được Trung tâm lưu ký quản lý lập Đề nghị thay đổi thông tin như lile đính kèm và gửi cùng 02 bản photo CMND đến đại chỉ Công ty.

MẪU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN