THÔNG TIN VỀ BKS
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 02/11/2017

 Ngày 1/11/2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu trưởng ban nhiệm kỳ 2013-2017 thay cho bà Nguyễn Phương Dung được miễn nhiệm theo Nghị quyết số 11/2017/NQQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 29/10/2017. Cuộc họp đã kết thúc với việc bầu bà Nguyễn Thị Nam Phương vào vị trí Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 1/11/2017.

Xem chi tiết:

dhp.vn/page/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/userfiles/BB bầu BKS(1).pdf

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN