THÔNG TIN VỀ BKS
TDB: MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày: 31/10/2017

 Căn cứ Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 29/10/2017 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình, chúng tôi trân trọng công bố:

- Miễn nhiệm người nội bộ: ông Hồ Ngàn Chi - UV HĐQT

- Miễn nhiệm người nội bộ: bà Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban kiểm soát

- Bổ nhiệm người nội bộ: ông Lê Nam Hải - UV HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Xem chi tiết:

NQ 11/2017/NQ- HĐQT ngày 29/10/2017

Bản cung cấp thông tin 

 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN