THÔNG TIN VỀ BKS
Thông báo của Ban kiểm soát

Ngày: 09/05/2016

   Ngày 04/05/2016, Ban kiểm soát CTCP thủy điện Định Bình đã họp và tiến hành bầu thay thế chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Chi tiết xem file đính kèm.

Biên bản họp Ban kiểm soát

( DHP )
TIN LIÊN QUAN