THÔNG TIN VỀ BAN GIÁM ĐỐC
Tb v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty

Ngày: 28/06/2023

           Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc từ ngày 01/07/2023.

 
        Ngày 26/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 19/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng từ ngày 01/07/2023. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo .
( DHP )
TIN LIÊN QUAN