THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - HOÀNG LÊ GIANG - THÀNH VIÊN BKS

Ngày: 00/00/0000

 

TDB: TRẦN XUÂN TOÀN - THÀNH VIÊN BKS - ĐÃ MUA 0 CP       

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Lê Giang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: TDB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 15.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,13%)
- Lý do không thực hiện giao dịch đã đăng ký: Giá chào bán cao hơn giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2017.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN